MIMI®-flapless - Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji

Faworyzowana przez nas, chroniąca okostną, metoda operacyjna MIMI®-Flapless nie pozostaje w sprzeczności z klasyczną metodą implantacji, lecz stanowi optymalne uzupełnienie. Implanty Champions są dumne z tego, że są stanowią jeden z niewielu systemów, przy użyciu których można operować zgodnie z procedurą MIMI®, z użyciem implantów jednoczęściowych, ale także i dwuczęściowych! Ważnym argumentem jest to już sam design wierteł, ponieważ tylko za pomocą stożkowych trójkrawędziowych wierteł można zarówno usuwać jak i „lateralnie zagęszczać” kość. Zwycięska pozycja implantów MIMI, wynalezionych przez twórcę implantów Champions dr Armina Nedjat, od 10 lat zdobywa coraz więcej zaufania u stomatologów do ich stosowania w wielu krajach (USA, Europa, Azja).

Od kiedy implanty MIMI®-Flapless są do stosowania?

MIMI®-Flapless stosuje się już od ponad 30 lat. Metoda ta pozwala na wkręcenie implantu o większej średnicy niż średnica używanego wiertła. Wiercenie wiertłem trzykątnym (w przeciwieństwie do wiercenia cylindrycznego) jest, bardziej efektywne. Stare metody i tezy, na temat obumierania tkanki kostnej podczas kompresji, gdy implanty są wszczepiane zostały zarzucone. Wynalazca implantów Champions dr Armin Nedjat, stosuje implanty MIMI®-Flapless od roku 1997 z sukcesem i jako standard postępowania w implantologii stomatologicznej!

Jak wysokie jest prawdopodobieństwo sukcesu w trakcie leczenia z użyciem implantów MIMI®?

Prognoza sukcesu przy leczeniu z zastosowaniem implantów MIMI, przy prawidłowych wskazaniach i koncepcie protetycznym odpowiada leczeniu metodą KIV (standardowe implantacja płatowa). Biorąc ale pod uwagę opinie tysięcy stomatologów stosujących MIMI®-Flapless na całym świecie, jest nawet lepsza. Ze względu na bezpłatową implantację jest zminimalizowane prawdopodobieństwo infekcji. Pacjent jest w centrum uwagi, wyjaśnia mu się (także w przypadki konwencjonalnego leczenia) jakie jest ryzyko i koszty leczenia, tak, aby proteza była trwała i optymalnie biokompatybilna. Ciekawym jest, że stosując technikę MIMI®-Flapless można uniknąć potrzebę augmentacji kostnej (nadbudowy kości). Czasami jednak nie daje się uniknąć potrzeby odbudowywania kości. Dla dobrej diagnostyki należy wykonać zdjęcia rentgenowskie 3D typu DVT (digitalny tomograf objętościowy = digital volume tomograph). Diagnostyka metodą DVT pozwala również na przeprowadzanie „nawigowanych implantacji”. Pacjent zostaje wyczerpująco poinformowany o ryzykach i możliwościach alternatywnych.

Czy przy stosowaniu metody MIMI®-Flapless można generalnie zaniechać odbudowy kości?

Nie, gdyż tam gdzie nie ma żadnej kości, nie można operować sposobem minimalnie inwazyjnym. Interesujące jest, że stosując metodę operacyjną MIMI®-Flapless często daje się uniknąć augmentacji kostnej (nadbudowy kości). Także np. pośrednie podniesienie dna zatoki jest możliwe, co daje możliwość „dobudowania” kości na wysokość 2-3mm. Należy przy tym pamiętać że: W indywidualnych przypadkach, nie zawsze jest odbudowa kości metodą MIMI®-Flapless możliwa. Dla dobrej diagnostyki należy wykonać zdjęcia rentgenowskie 3D typu DVT (digitalny tomograf objętościowy). Używając diagnostykę DVT można także przeprowadzać „ nawigacyjnie prowadzone implantacje”. Pacjent zostaje wyczerpująco poinformowany o ryzykach i możliwościach alternatywnych.

Czy ceramiczne implanty są wskazane dla MIMI®?

Materiał, który w ostatnich latach zyskał w technice dentystycznej dużą popularność to cyrkon, a właściwie dwutlenek cyrkonu, ZrO2! Jedna uwaga. Już od lat 70-tych stosowane były ceramiczne implanty zawierające tlenek aluminium. Po latach zakotwiczenia w kości poprzez ciągłe obciążanie łamały się. Dlatego należy pamiętać, w przeciwieństwie do metali, ceramika się „starzeje”. Cyrkon już po sześciu latach traci trwałość. Nie ma długoletnich doświadczeń, co do implantów zbudowanych z cyrkonu. Dlatego lepiej jest stosować implanty tytanowe, tytan IV. stopnia, które są biologicznie i immunologicznie łatwiej przyjmowane, wedle stanu wiedzy z dnia 01.03.2011.

Funkcjonowanie i stosowanie implantów MIMI®

MIMI®-Flapless opierają się na nowoczesnej, fizjologicznej wiedzy że kości akceptuje kompresję, a nawet wymaga progresywnego kostnego treningu. W możliwości bez tworzenia płatów i naruszania lub ranienia okostnej wiercony jest transgingiwalnie stożkowy szacht, w który zostaje z kontrolowaną siłą wkręcony implant o większej średnicy. W ten sposób jest kość wokół implantu lateralnie zagęszczona, co gwarantuje osseointergrację implantu.

Pierwotna stabilność i natychmiastowa gotowość do obciążenia

Tzw. „pierwotna stabilność” jest jednym z najważniejszych kryteriów powodzenia leczenia z użyciem implantów. Zwracamy uwagę na to , aby tzw. Suprakonstrukcja w miarę możliwości zblokowana została cementowana albo w okresie pierwszych od 3 do 12 dni, albo dopiero po upływie od 4 do 8 tygodni od implantacji, ponieważ tygodnie 2 do 8 po operacji są najbardziej krytyczne pod względem stabilności pierwotnej i wtórnej implantów.
Natychmiastowe zaopatrzenie jest możliwe, przy natychmiastowym i definitywnym zaopatrzeniu licznych, zblokowanych filarów (zęby lub implanty). Przy użyciu jednofazowego implantu Champions ubytek zębów zostaje natychmiast zaopatrzony. Zęby sąsiadujące nie wchodzą w kontakt z powierzchniami sąsiadujących koron. Przez co najmniej osiem tygodni ten układ zostaje zblokowany zapewniając tzw. pierwotną i wtórną stabilność. Przy dobrej współpracy pacjenta mogą implanty zaopatrujące pojedyncze zęby (gdzie głowa wystaje ponad 3 mm od dziąsła) być stosowane. Generalnie nie powinien pacjent w tym czasie za mocno obciążać prowizorium, zmniejszając pokarm do małych fragmentów.
Brak lub złamanie prowizorium może po 2-8 tygodniach od operacji doprowadzić do utraty implantu. Dlatego aby osiągnąć sukces należy zaznajomić się i przestrzegać tabelę.


Prowizorium zostanie intraoralnie „nałożone” na PrepCap lub implant i przyklejone. Dopiero po ośmiu tygodniach „oczekiwania” separujemy i zdejmujemy prowizorium, które dotychczas było bez okluzji, robimy wycisk i definitywną koronę cementujemy w kilka dni później.

Dlaczego MIMI®-Flapless jest tak niesamowite i skuteczne i staje się metodą implantacji pierwszego wyboru?

Ponieważ powikłania prawie całkiem zostają uniknięte, krwawienie jest zminimalizowane, a tkanki podczas zabiegu są satysfakcjonująco chronione (nieuszkodzone).


Kompletny implant zostaje następnie powoli i z dużą ostrożnością manualnie wprowadzony do jamy w kości. Najpierw tylko manualnie, następnie przy pomocy kontrolowanego momentu obrotowego. Dla pacjenta ta procedura MIMI®-Flapless związana jest co najwyżej z ograniczonym naciskiem na kość. Wynik implantacji kondensacyjnej sprawdza się za pomocą jasnego dźwięku po uderzeniu w implant, co daje „zielone światło” i zezwala się na natychmiastowe obciążenie.

Odpowiednio dopasowane i przygotowane cyrkonowe czapeczki (Prep Caps) mogą być zacementowane, ale przy zakończonej sukcesem terapii metodą MIMI®-Flapless nie są koniecznie potrzebne. Pozwalają one nam, stomatologom, jeszcze podczas tego samego zabiegu delikatnej implantacji, po zacementowaniu wyrównać różne dywergencje filarów oszlifując je.

To zawsze było marzeniem stomatologa: implant wszczepiony, dalsze leczenie przebiega jak w przypadku naturalnego zęba… Po pobraniu wycisków przygotowuje się prowizorium i często też pierwszy „rejestr zgryzu”: rejestr ten służy laboratorium jako informacja, jaki pacjent ma zgryz (czyli okluzję).

Także i technik dentystyczny uważa analog implantu w wycisku jak naturalny ząb, model jest odlany przy pomocy bardzo twardego gipsu. Granica preparacji może przebiegać supragingival czyli powyżej ramki dziąsła. Kierowane na zewnątrz mikroruchy są (na ile to możliwe) do wykluczenia przez zblokowane prowizoria i zmuszenie pacjenta do aktywnej współpracy. Nie może on odgryzać i żuć twardego pokarmu, musi utrzymywać higienę jamy ustnej wspomaganą płukankami z zastosowaniem Chlorhexidin.

Już po czterech dniach po zabiegu MIMI®-Flapless może nastąpić przymiarka podbudowy .Podbudowa może być wykonane ze stopu metalowego lub tlenku cyrkonu, powinno jednak zawsze stanowić miniaturową formę późniejszej pracy.

Po drugim pobraniu zgryzu z podbudową, która osadzona została bez napięcia („passivefit”) na implantach (w tym przypadku: Champions®), już po kolejnych czterech dniach następuje ostateczne założenie pracy, przy pomocy zwykłego cementu (Glasionomer). Należy unikać głąbokiego zgryzu i wysikich spiczastych guzków zębowych powodujących wzmocnienie sił wynikających z ruchów bocznych.

Wiele w nowoczesnej medycynie jest możliwe do osiągnięcia, ale nie wszystko jest potrzebne i rozsądne!